I. Základní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel:

Michaela Kötelešová, tel. 721 467 738, email: info@x-studio.czIČ: 73884596

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese  (dále jen „prodávající“).

 

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

II. Informace o službách, zboží a cenách

 

1. Nabízené služby a produkty jsou z oblasti fitness (permanentky a merch apod.).

 

2. Všechny obrázky, které jsou na webu uvedené, představují daný produkt, není-li uvedeno jinak. 

 

3. Ceny služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

 

4. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná na www stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb a zboží. 

 

5. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o možnostech zkoupení a využití a jejich možné varianty.

 

6. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Slevy a akce určuje provozovatel.

 

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

2. Kupující provádí objednávku služeb a zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím telefonické, emailové aj. prodejcem akceptované objednávky u provozovatele.

  • osobně na provozovně

 

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere služby a zboží, způsob platby a možnost doručení.

 

4. Podmínkou platnosti objednávky je souhlas kupujícího s těmito obchodními podmínkami.

 

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, informuje kupujícího na pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu.

 

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu potvrzeno přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo provozovatel: 721 467 738 nebo emailem: info@x-studio.cz, prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách před naplněním objednávky.

 

7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a informuje kupujícího o pozměněné nabídce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího nebo jinak dle dohody.

 

 

 

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 

1. Cenu služeb a zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet

  • bezhotovostně platební kartou platebním terminálem

  • různými akceptovatelnými benefity, např. Sodexo, Multisport karta, Benefit UP! aj.

  • hotovostní platbou při osobním vyzvednutí. Při osobním vyzvednutí s předchozí dohodou i bez ní, je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku s povinností zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.

  • dárkovými poukazy vydanými provozovatelem

 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3. Prodávající může požadovat, dle dohody s kupujícím, předem zálohu či obdobnou platbu. 

 

4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu dodání a převzetí zboží jsou dohodnuty při objednávce kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6. Prodávající vystaví, při převzetí zboží, kupujícímu daňový doklad – fakturu, eet účtenku. 

 

7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 

V. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a reklamace

 

1. Veškeré náklady spojené s reklamací hradí kupující.

 

2. V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité a bazarové zboží.

 

3. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

 

 

VI. Odpovědnost za vady zboží

 

1. V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (§ 2167 občanského zákoníku).

 

2. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu ( § 2171 občanského zákoníku ).

 

3. V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající  vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

 

4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně nebo elektronicky a musí uvést své kontaktní údaje a detailně označit vady zboží.

 

5. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu dohodnutou formou.

 

 

VII. Doručování

 

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání nabízených služeb používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz fitnesscentra a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do nabídky provozovatele.

 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

IX. Nemožnost plnění služeb:

 

1. Nepředvídatelná světová pandemie

Současná světová pandemie způsobená koronavirem představuje změnu okolností, kterou smluvní strany nemohly předpokládat ani ovlivnit.

V důsledku světové pandemie může být přijato několik vládních opatření se zákazy provozování či omezení poskytování služeb a to včetně již zakoupených, kterými je povinen provozovatel se řídit.

Fitnesscentrum může být uzavřeno dle aktuálně platných vládních nařízení.

 

Tyto zákazy a nařízení mohou vést k následné nemožnosti plnění služeb provozovatelem ve smyslu § 2006 občanského zákoníku, v jejímž důsledku zaniká závazek pro aktuální nemožnost plnění.

Kupující má možnost i za zmiňovaných podmínek nabízené služby zakoupit s následným využitím po ukončení pandemických opatření.

Zakoupené permanentky zůstávají v platnosti a budou využívány v rámci aktuálních možností s individuálním řešením, jakmile bude umožněno jejich plnění.

 

2.dále ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.  

 

 

------------------------------------------------ 

i. Obchodní podmínky a vnitřní řád sportoviště jsou dostupné v elektronické i tištěné podobě a s využíváním služeb provozovny s nimi musí kupující bez námitek souhlasit.

 

II. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti měsícem 12/2019

Aktualizováno 03/2020